0(374)223 88 14
     
  A   A   A   A   A   RASMSIZ  

PhD va DSc dissertatsiyalari himoyalari
Андижон давлат университетида профессор-ўқитувчиларнинг докторлик диссертациясини ҳимоя қилиш самарадорлиги ҳақидаги

М А Ъ Л У М О Т


Т/р Диссертантнинг
Ф.И.Ш
Илмий даражаси Ихтисослик Диссертация мавзуси Илмий даража бериш тўғрисидаги Махсус кенгаш қарорининг ОАК томонидан тасдиқланган санаси Автореферат ҳаволаси
Шифри Номи
1 2 3 5 6 7 8 9

2020-йил

1 Ахмадалиев Дониёрбек PhD 13.00.02 Doktor of Philosopy in education texnology Research on Adaptive Content Delivering in Learning Management Systems: Focusing on User Preferences and Knowledge Level 2020 йил 24 июнь Ahmadaliyev_Doniyorbyek.pdf
2 Абдуллаев Бегзрдбек Холдаралиевич PhD 10.00.02 Ўзбек адабиёти (Тил назарияси. Амалий ва компьютер лингвистика) Ўзбeк рeклама лингвистикасининг амалий ва назарий аҳамияти 2020 йил 31 декабрь http://library.ziyonet.uz/uz/book/112956
3 Азизова Зулфизар
Фазиловна
PhD 13.00.08 Мактабгача таълим ва тарбия назарияси ва методикаси “Қўғирчоқ театри воситасида мактабгача катта ёшдаги болаларда аҳлоқий-эстетик сифатларини шакллантиришг” 2020 йил 27 февраль Azizova_Zulfizar_Fazilovna.pdf 
4 Алиева Шахноза
Ойбековна
PhD 10.00.11 Тил назарияси. Амалий ва компъютер лингвистикаси Тилнинг турли сатх бирликлари трансформация ва деривацияси 2019 йил 21 декабрь http://library.ziyonet.uz/uz/book/108209
5 Артикова Мухайё
Ботиралиевна
DSc 13.00.01 Педагогика назарияси ва тарихи Умукмтаълим мактаби ва оила ҳамкорлиги асосида ўқувчиларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш 2020 йил 27 февраль  Artikova_Muhayyo_Botiraliyevna.pdf
6 Болтабоева Манзура Мирзажоновна PhD 07.00.01 Ўзбекистон тарихи Ўзбекистон ижтимоий-иқтисодий тараққиётида тадбиркор хотин-қизларнинг ўрни 2020 йил 27февраль Boltaboyeva_Manzura_Mirzajonovna.pdf 
7 Думаева Зухра
Насирдиновна
PhD 03.00.08 Одам ва ҳайвонлар физиологияси Турли ёшдаги каламушларда жигарнинг гомеостаз фаолиятига гипокинезия ва гамма нурларининг таъсири 2020 йил 30 июнь  Dumayeva_Zuhra_Nasirdinovna.pdf
8 Иброхимова Гулбаҳор Абдулфаттоевна PhD 03.00.05 Ботаника Фарғона водийси шимолий ҳудуди ўсимликлар қопламининг антропоген трансформацияси 2020 йил 13 май http://library.ziyonet.uz/uz/book/109300
9 Исроилова Дилдора Мухторовна PhD 13.00.02 Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (соҳалар бўйича) Нофилологик олий ўқув юртларида талабаларни фанлараро боғлиқликни ҳисобга олган ҳолда касбга йўналтирилган инглиз тилига ўқитиш (технология факултети мисолида) 2020 йил 30 ноябрь http://library.ziyonet.uz/uz/book/112577
10 Йўлчиев Шахриёр
Хусанович
DSc 01.04.10 Яримўтказгичлар физикаси егирланган кремний асосидаги кўп қатламли яримўтказгичли тузилмалардаги физикавий жараёнлар 2020 йил 28 декабрь Yolchiyev_Shahriyor_Husanovich.pdf 
11 Казиева Турғуной
Турсунбоевна
PhD 13.00.02 Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (соҳалар бўйича) Фонетик услубиятни ўрганишда ўкувчиларнинг креатив компетенцияларини ривожлантиришнинг илмий-методик асослари’’ 2020 йил 13 май Kaziyeva_Turgunoy_Tursunboyevna.pdf 
12 Отахонов Қобулжон Қахрамонович PhD 02.00.09 Товарлар кимёси Ферроценил-бензой кислота-ларининг тиомочевинали ҳосилалари асосида биостимулятор-лар синтез қилиш ва уларни синфлаш 2020 йил 27 февраль http://library.ziyonet.uz/uz/book/108844
13 Саматов Дилшод Тохиржонович PhD 13.00.02 Таълим тарбия назарияси ва методикаси (Ижтимоий фанлар) Таълим муҳитини барқарорлаштиришда толерантлик тамойилининг педагогик имкониятлари 2020 йил 27 февраль http://library.ziyonet.uz/static/lib/reader-pdf/web/viewer.html?file=http://library.ziyonet.uz/uploads/books/765358/5e0434b380167.pdf
14 Сирожиддинов Беҳзод Арабджанович DSc 03.00.09 Умумий генетика Ғўза навларининг генотипларини бойитишда турли геномли турлардан фойдаланиш 2020 йил 30 ноябрь http://library.ziyonet.uz/uz/book/112670
15 Собиров Озодбек
Тожиматович
PhD 03.00.06 Зоология Фарғона водийси кокцидлари (Homoptera: Coccinea) фаунаси, морфологияси ва экологик хусусиятлари 2020 йил 27 февраль http://library.ziyonet.uz/uz/book/109219
16 Тажимирзаев Элёрбек Акрамович PhD 07.00.01 Ўзбекистон тарихи ХХ асрнинг 60–80-йилларида Фарғона водийси қишлоқлари аҳолисининг кундалик ҳаёти 2020 йил 30 ноябрь http://library.ziyonet.uz/uz/book/112821
17 Умаров Илхомжон
Юлдашевич
DSc 08.00.03 08.00.15 Саноат иқтисодиёти Ўзбекистон Республикаси озиқ-овқат саноатида тадбиркорликни риқожлантиришнинг иқтисодий механизмларини такомиллаштириш 2020 йил 30 июнь http://library.ziyonet.uz/uz/book/111529
18 Умарова Яйрахон Тўхтаназаровна PhD 13.00.02 Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (соҳалар бўйича) Тил таълимида матн таҳлили орқали ўқувчиларда прагматик компетенцияни ривожлантириш 2020 йил 31 декабрь http://library.ziyonet.uz/uz/book/111529
19 Усмонов Фарҳод Фахриддинович PhD 10.00.01 Ўзбек тили Ўзбек тилидаги ўхшатишларнинг лингвомаданий тадқиқи 2020 йил 27 январь http://library.ziyonet.uz/uz/book/93495
20 Усмонова Умида
Айбековна
PhD 13.00.02 Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси
(соҳалар бўйича)
Boshlang`ich sinf o`quvchilarining ijodiy tasavvurini rivojlantirish 2020 йил 30 январь Usmonova_Umida_Aybyekovna.pdf 
21 Хабибуллаева Феруза Казимжановна PhD 10.00.06 Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик Миллий ўзликни қайта яратиш таржиманинг мослиги меъёри сифатида (А.Қодирийнинг “Ўткан кунлар” романини рус таржималари мисолида) 2020 йил 13 май http://library.ziyonet.uz/uz/book/109997
22 Хабохунова Розияхон Шодмоновна PhD 10.00.02 Ўзбек адабиёти (Тил назарияси. Амалий ва компьютер лингвистика) Ўзбек мумтоз адабиётининг ўрганилишида академик Азиз Қаюмов мактабининг ўрни 2020 йил 25 ноябрь http://library.ziyonet.uz/uz/book/112977
23 Хакимов Абдумухтор Абдухалимович PhD 07.00.08 Тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқот усуллари Ўрта Осиёда бронза – илк темир даври урбанизация жараёнлари тарихшунослиги (XIX аср охири – XXI аср бошлари) 2020 йил 30 июнь http://library.ziyonet.uz/uz/book/111564
24 Хасанов Жасурбек Абдуқодирович PhD 07.00.01 07.00.02 Ўзбекистон тарихи Фан ва технолиялар Ҳ.М.Абдуллаевнинг Ўзбекистон фани ривожидаги ўрни ва илмий мероси 2020 йил 27 февраль http://library.ziyonet.uz/uz/book/108762
25 Хасанов Шаробиддин
Азамович
PhD 13.00.02 Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси
(соҳалар бўйича)
Адабий таълим жараёнида талабаларда аналитик тафаккурни ривожлантириш технологиясини такомиллаштириш. (Олий филологик таълим мисолида)   http://library.ziyonet.uz/uzc/book/109711
26 Хасанова Гулсанам
Хусановна
PhD 13.00.01 Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент Ўзбекистон ва Япония касб-хунар таълими тизими қиёсий тахлили 2020 йил 30 январь Hasanova_Gulsanam_Husanovna.pdf
27 Хасанова Фотима
Мамановна
PhD 10.00.06 Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик Инглиз ва ўзбек тилларида қасамёд нутқий жанрининг қиёсий - типологик тадқиқи 2020 йил 30 январь http://library.ziyonet.uz/uz/book/107840
28 Холмирзаева Мадина Акромжоновна PhD 03.00.08 Одам ва ҳайвонлар физиологияси Бошланғич синф ўқувчиларини жисмоний ривожланганлиги ва тайёргарлигининг айрим кўрсаткичларини тавсифлаш (Андижон вилояти мисолида) 2020 йил 30 январь http://library.ziyonet.uz/uz/book/107841
29 Ходжамбердиев Хуршидбек Эгамбердиевич PhD 07.00.01 Ўзбекистон тарихи Ўзбекистонда ижтимоий-сиёсий жараёнлар тарихи (1970-1991 йй) 2020 йил 31 декабр http://library.ziyonet.uz/uz/book/113341
30 Хусанов Алижон
Каримович
DSc 03.00.06 Зоология Тенгқанотли-хартумли ҳашаротлар (Insecta, Homoptera)нинг “паразит-ҳўжайин” тизимидаги морфо-экологик адаптацияси, озуқа ўсимлигига ихтисосланиши ва коэволюцияси 2020 йил 31 декабрь http://library.ziyonet.uz/uz/book/113412
31 Шокиров Шерали
Иброхимович
PhD 10.00.06 Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик Турли тизимли тилларда «кўз» лексик-семантик майдони ва уни ташкил этувчи тил бирликлари типологияси   http://library.ziyonet.uz/uz/book/112176
32 Эгамбердиев Жасурбек Жахонгирович PhD 10.00.06 Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик Сўзларнинг метафорик маъноларини изоҳли луғатларда кодификациялаш тамойиллари 2020йил 2 август http://library.ziyonet.uz/uz/book/112301
33 Эгамназарова Дурдона Шухратиллаевна PhD 10.00.06 Қиёсий адабиётшунослик чоғиртирма тилшунослик ва таржимашунослик Турли тизимли тилларда гап бўлакларини актуаллаштирувчи воситалар тадқиқи 2020 йил 30 сентябрь http://library.ziyonet.uz/uz/book/112302
34 Юлдашева Фарида Хужамқуловна DSc 09.00.04 Ижтимоий фалсафа Ўзбекистонда глобаллашув шароитида маънавий янгиланишнинг ўзига хос хусусиятлари 2020 йил 27 февраль http://library.ziyonet.uz/uz/book/108773
35 Юсупова Севара Низамитдиновна PhD 07.00.01 Ўзбекистон тарихи Ўзбекистонда демографик жараёнлар ва уларнинг миллатлараро муносабатларга таъсири 2020 йил 27 февраль http://library.ziyonet.uz/uz/book/108390

2019 йил

1 Абдуллаев Музробжон Ғуломович PhD 07.00.01 Ўзбекистон тарихи Ўрта Осиёдаги махсус посёлкалар тизими ва сургун қилинган “қулоқ”лар тақдири (1930-1954 йиллар) 2019 йил 28 март http://library.ziyonet.uz/uz/book/100861
2 Абдуллаев Обиджон Шахабидинович DSc 02.00.09 Товарлар кимёси Таркибида темир тутган биостимуляторлар, уларни синфлаш ва сертификатлаш 31.01.2019 йил http://library.ziyonet.uz/ru/book/99366
3 Алиева Жамила Раимжоновна PhD 01.04.10 Яримўтказгичлар физикаси Кремнийда 3d ўтиш ва I, III-V гуруҳ элементлари атомларининг диффузия параметрлари 2019 йил 30 август http://library.ziyonet.uz/uz/book/105488
4 Алпанова Ширинхон Хакимовна PhD 10.00.01 Ўзбек тили Нутқий фаолият жараёнидаги руҳий ҳолатларнинг тилнинг турли сатҳ бирликлари воситасида акс этиши 30.05.2018 йил http://library.ziyonet.uz/uz/book/92373
5 Атақулова Наргиза Алижановна PhD 13.00.02 Таълим ва тарбия назаряси ва методикаси
(соҳалар бўйича)
Ўқувчиларда таълим жараёнида илмий дунёқарашни шакллантириш 2019 йил 30 август http://library.ziyonet.uz/uz/book/104956
6 Бобоев Акрамжон Йўлдашбоевич PhD 01.04.10 Яримўтказгичлар физикаси p-GaAs-n-(GaAs)1-x-y(Ge2)x(ZnSe)y гетеротузилмасининг тузилмавий хусусиятлари, электрфизик ва фотоэлектирик хоссалари 2019 йил 31 октябрь http://library.ziyonet.uz/uz/book/106495
7 Джурабоева Замира Ахмедовна PhD 10.00.01 Ўзбек тили "Ўзбек тилида экологик терминлар" 31.01.2019 йил http://library.ziyonet.uz/uz/book/98762
8 Думанов Баҳром Мухторович PhD 13.00.02 Таълим ва тарбия назаряси ва методикаси
(соҳалар бўйича)
Умумтаълим мактабларида кимёвий билим, кўникма ва малакаларни самарали ривожлантириш методикаси (амалий мазмундаги мустақил ишлар мисолида) 2019 йил 31 май http://library.ziyonet.uz/uz/book/103018
9 Кимсанова Гулнорахон Абдурашидовна PhD 03.00.08 Одам ва хайвонлар физиологияси Фитоэкдистериоидларни ўсаётган организм нутриент ассисмилияциясига таъсири 21.01.2019 йил http://library.ziyonet.uz/uz/book/99946
10 Қурбонова Лолахон Абдулхадимовна DSc 09.00.01 Онтология, гносеология ва мантиқ Антропология ва элитология ўзаро муносабатларининг фалсафий методологик хусусиятлари 2019 йил 30 декабрь http://library.ziyonet.uz/uz/book/107626
11 Қодиров Валижон Абжурахмонович DSc 13.00.02 Таълим ва тарбия назаряси ва методикаси
(соҳалар бўйича)
Умумтаълим мактабларида мумтоз адабиёти намуналарини ўқитишнинг илмий-методик асослари 2019 йил 10 декабрь Qodirov_Valijon_Abjurahmonovich.pdf 
12 Мадумаров Талантбек Толибжонович PhD 12.00.09 Фуқаролик ҳуқуқи. тадбиркорлик ҳуқуқи. Оила ҳуқуқи. Халқаро хусусий ҳуқуқ Микрокредит ташкилотлари фаолиятининг фуқаролик ҳуқуқий тартибга солиш 2019 йил 30 апрель http://library.ziyonet.uz/uz/book/102590
13 Мамасолиев Сардорбек Турсунович PhD 03.00.05 Ботаника Фарғона водийси асосий тупроқ типлари альгоцианобактерия флораси 2019 йил 30 декабрь http://library.ziyonet.uz/uz/book/107383
14 Насирдинова Ёркиной Абдумухтаровна PhD 10.00.06 Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари) Ўзбек фольклори ва мумтоз адабиёти намуналари француз тилида 2019 йил 31 октябрь http://library.ziyonet.uz/uz/book/106080
15 Раимжонов Зафарбек Хасанбоевич PhD 10.00.07 Адабиёт назариясти Француз ва ўзбек тилларида интенсивлик категориясининг чоғиштирма тадқиқи 2019 йил 29 июль http://library.ziyonet.uz/uz/book/100380
16 Тожибоев Ботиржон Махамадалиевич PhD 07.00.01 Ўзбекистон тарихи Самарқанд вилоятида совет режимига қарши қуролли ҳаракат (1918-1926 йй) 2019 йил 31 октябрь http://library.ziyonet.uz/uz/book/106012
17 Турғунов Нозимжон Абдуманнопович DSc 01.04.10. Яримўтказгичлар физикаси Киришма атомлари микробирикмалари ҳосил бўлишининг физик асослари ва уларнинг монокремний хусусиятларига таъсири 2019 йил 28 февраль http://library.ziyonet.uz/uz/book/98347
18 Турсунова Одинахон Азимжановна PhD 10.00.01 Ўзбек тили. Ўзбек адабиёти Ўзбек бадиий нутқининг фонопоэтик тадқиқи 2019 йил 31 май http://library.ziyonet.uz/uz/book/92375
19 Тухтахўжаев Ханжарбек Боходирович PhD 13.00.04
13.00.01
Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси
Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи
Педагогика олий таълим муассасаларида талабалар таълимини индивидуаллаштириш   http://library.ziyonet.uz/uz/book/99415
20 Шаҳобов Камолдин Билолдинович PhD 10.00.02 Ўзбек адабиёти Ҳозирги ўзбек насрида ўтиш даврининг бадиий талқини(Шукур Холмирзаев асарлари асосида) 2019 йил 31 октябрь http://library.ziyonet.uz/uz/book/106331
21 Эгамбердиев Азизбек Абдумаликович PhD 09.00.04 Ижтимоий фалсафа Модернизация шароитида ёшларда инновацион онг шаклланишининг фалсафий жиҳатлари 2019 йил 31 май http://library.ziyonet.uz/uz/book/103188

2018 йил

1 Алиев Сухроб Раимжонович PhD 4/1/2010 Яримўтказгичлар ва диэлектриклар физикаси Кремний негизидаги структураларда фотоэлектрик энергия ўзгартириш самарадорлигини ошириш 28.06.2018 йил http://library.ziyonet.uz/uz/book/93425
2 Алиева Мехриноза Айбековна PhD 10.00.01 Ўзбек тили. Ўзбек адабиёти Ўзбек миллий газлама дизайнерлиги терминларининг семантик-грамматик тадқиқи 29.12.2018 йил http://library.ziyonet.uz/uz/book/98474
3 Алимов Фарход Шаробиддинович PhD 13.00.02. Таълим тарбия назарияси ва ўқитиш методикаси Инглиз тилида ёзув компетенциясини шакллантириш 26.04.2018 йил http://library.ziyonet.uz/uz/book/90846
4 Валихонова Гулнора Комилжоновна PhD 07.00.07 Этнография, этнология, антропология Фарғона водийси уйғурларида анъанавий ва этномаданий жараёнлар 29.12.2018 йил http://library.ziyonet.uz/uz/book/98659
5 Дарвишов Иброхим Ўрманович PhD 10.00.01 Ўзбек тили. Ўзбек адабиёти Жануби-ғарбий Наманган шевалари фонетик-фонологик хусусиятларининг ареал тадқиқи 30.08.2018 йил http://library.ziyonet.uz/uz/book/94068
6 Комилов Ойбек Комилович DSc 07.00.01 Ўзбекистон тарихи Ўзбекистон ирригациясининг ривожланиши ва унинг оқибатлари 28.12.2017 http://library.ziyonet.uz/uz/book/89611
7 Куранов Сайдулло Дилмурадович PhD 10.00.01 Ўзбек тили. Ўзбек адабиёти Замонавий ўзбек адабиётида синтез муаммоси (шеърият ва рангтасвир санъатлари мисолида) 30.05.2018 йил http://library.ziyonet.uz/uz/book/92372
8 Қўчқарова Феруза Махамматқосимовна PhD 13.00.01 Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент Янги авлод дарсликларида тақдим этиладиган ўқув материалларини концентризм принципи асосида структуралаштиришнинг дидактик параметрлари 30.12.2018 йил http://library.ziyonet.uz/uz/book/97468
9 Расулов Бахтиёр Махмудович DSc 07.00.01 Ўзбекистон тарихи ЎЗБЕКИСТОНДА КОЛЛЕКТИВЛАШТИРИШ ЖАРАЁНИДАГИ СИЁСИЙ ҚАТАҒОНЛАР ВА СУРГУН ҚИЛИНГАН ДЕҲҚОНЛАР АҲВОЛИ (1929-1959 йй.) 28.12.2017 http://library.ziyonet.uz/uz/book/89612
10 Рустамов Дилшодбек Абдувахидович PhD 10.00.11 Тил назарияс. Амалий ва компютер тилшунослиги Лексемалар миллий-маданий хосланган семемасининг лингвомаданий тадқиқи 28.03.2018 йил http://library.ziyonet.uz/uz/book/91055
11 Рустамова Дилрабохон Абдурахимовна PhD 10.00.11 Тил назарияс. Амалий ва компютер тилшунослиги Лексемалар миллий-маданий хосланган семемасининг лингвомаданий тадқиқи 28.03.2018 йил http://library.ziyonet.uz/uz/book/91056
12 Темирова Маҳбуба
Алибековна
PhD 10.00.08 Фольклоршунослик Ўзбек ва қирғиз халқ мақоллари типологияси 28.06.2018 йил http://library.ziyonet.uz/uz/book/94110
13 Тожибоева Муқаддас Абдурахимовна (DSc) 10.00.02 Ўзбек адабиёти Миллий уйғониш адабиётида мумтоз адабиёт анъаналари 28.03.2018 йил  Tojiboyeva___Muqaddas_Abdurahimovna.pdf
14 Тўлаков Нурулло Қосимович PhD 02.00.09 Товарлар кимёси Ферроценкарбон кислотанинг айрим ҳосилалари синтези ва уларни синфлаш 28.06.2018 йил http://library.ziyonet.uz/uz/book/93411
15 Хасанова Дилором Тўйчиевна PhD 02.00.09 Товарлар кимёси Пиво ишлаб чиқаришни такомиллаштириш ва кимёвий таркиби асосида синфлаш 28.06.2018 йил http://library.ziyonet.uz/uz/book/92967
16 Хожиматов Мақсадбек Мўйдинович PhD 02.00.09 Товарлар кимёси Ферроцен ва метилолмочевина ҳосилалари синтези ҳамда уларни синфлаш 28.02.2018 йил http://library.ziyonet.uz/uz/book/90551
17 Эшанова Зилола Қўчқаровна PhD 10.00.08 Фольклоршунослик Ўзбек халқ достонларида тоғ образи: генезиси ва бадиий талқинлари 30.08.2018 йил http://library.ziyonet.uz/uz/book/94111

XALQARO LOYIHALAR

RESURSLARIMIZ

MANZILIMIZ
170100, O'zbekiston Respublikasi, Andijon shahar,
Universitet ko'chasi 129-uy
E-pochta: agsu_info@edu.uz
Telefon/faks: 0 (374) 223 88 30
Ishonch telefon: 0 (374) 223 88 14
Transport: 75-yo'nalishdagi taksilar

BIZ IJTIMOIY TARMOQLARDA

© Andijon davlat universiteti, 2004-2021. Barcha huquqlar himoyalangan. 
 
Ta'lim sifatini oshirish yuzasidan murojaat yo'llang!
XORIJIY ABITURIYENTLAR DIQQATIGA!!!